Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Informacje wstępne dla autorów

1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało listę czasopism na której „Przemysł Chemiczny ” uzyskał 70 punktów.

Autorzy artykułów nadsyłanych do publikacji w czasopiśmie są odpowiedzialni za przestrzeganie prawa autorskiego – zarówno treść pracy, jak i wykorzystywane w niej ilustracje czy zestawienia powinny stanowić własny dorobek Autora lub muszą być opisane zgodnie z zasadami cytowania, z powołaniem się na źródło cytatu.

Redakcja prowadzi politykę przeciwdziałania zjawisku plagiatu i wszelkie przejawy nierzetelności w tym zakresie będą ujawniane.

Z chwilą opublikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na Wydawcę, który ma odtąd prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim i zwielokrotniania dowolną techniką, w tym elektroniczną oraz rozpowszechniania dowolnymi kanałami dystrybucyjnymi.

Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów oraz do dokonywania streszczeń. Redakcja nie odpowiada za treść materiałów reklamowych.

Redakcja przyjmuje do publikacji tylko prace oryginalne, niepublikowane wcześniej w innych czasopismach ani materiałach konferencyjnych (z kongresów, sympozjów, itp.), chyba że publikacja jest zamawiana przez redakcję. Artykuł przekazany do redakcji nie może być wcześniej opublikowany w całości lub części w innym czasopiśmie, ani równocześnie przekazany do opublikowania w nim. Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony. Artykuły powinny być przygotowane w języku polskim lub angielskim.

W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe, ze szczególnym uwzględnieniem artykułów zawierających wyniki badań. Dopuszcza się również publikowanie artykułów o charakterze naukowo-technicznym i przeglądowym.
Autorzy powinni zapoznać się z wytycznymi MEiN dot. kryteriów oceny publikacji, zasadami recenzji artykułów, zasadami etyki publikacji oraz procedurą przeciwdziałania ghostwriting i guestwriting  obowiązującymi w czasopiśmie.

Prosimy o dołączenie zdjęć Autorów

Prosimy również Autorów, którzy publikują swoje artykuły w prasie zagranicznej oraz krajowej o powoływanie się w nich na artykuły innych autorów zamieszczonych w „Przemyśle Chemicznym”,  z których korzystali podczas opracowywania publikacji.

Reklama