Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Wytyczne do publikacji

Struktura Artykułu

Artykuł powinien być ułożony w ponumerowane sekcje z zachowanym odpowiednim ciągiem logicznym między sekcjami. Sekcje powinny być numerowane (z wyłączeniem streszczenia) z zachowaniem nadrzędności ważniejszych informacji. Sugerowany układ artykułu:
Tytuł. Należy podać w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska).

 1. Tytuł powinien odzwierciedlać w sposób zwięzły i jednoznaczny treść manuskryptu. Należy unikać skrótów i równań. Maksymalna długość – 20 słów.
 2. Nazwiska i imiona Autorów oraz afiliacje – wraz ze wskazaniem nazwisk Autorów należy podać: obecne miejsce zatrudnienia ze wskazaniem adresu e-mail Autora korespondencyjnego.
 3. Streszczenie. Należy przygotować w tożsamych dwóch wersjach językowych (polska i angielska). Streszczenie należy podzielić na następujące paragrafy (z zachowaniem nazwy danego paragrafu):
  – Wprowadzenie/ Introduction:
  – Cel/Aim:
  – Metody/Methods:
  – Wnioski i odniesienie do zastosowań praktycznych/ Conclusions and relevance to practice:
 4. Słowa kluczowe. Zaleca się podać maksymalnie 6 słów kluczowych w dwóch tożsamych wersjach językowych (polska i angielska). Należy pamiętać, że słowa kluczowe wykorzystywane są w indeksowaniu artykułów w wyszukiwarkach i bazach.
 5. Wstęp. Należy wskazać uzasadnienie podjęcia tematu z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy.
 6. Cel. Należy jednoznacznie zdefiniować cel prezentowanego materiału a także prowadzonych badań.
 7. Metody. Należy przedstawić wyczerpujące informacje umożliwiające ponowne przeprowadzenie badań. Zastosowanie metody opisywanej szczegółowo w innej publikacji wymaga przywołania w bibliografii.
 8. Wyniki. Wyniki powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny i ułatwiający ich odbiór.
 9. Dyskusja/Wnioski. Należy przedstawić znaczenie wniosków wysuniętych z przeprowadzonych badań a także ich odniesienie do istniejącego stanu wiedzy.
 10. Podsumowanie. Należy wskazać możliwość wykorzystania uzyskanych wniosków w szerszym zakresie, możliwość ich praktycznego zastosowania albo dalszego rozwijania.
 11. Źródła finansowania. Należy podać niezbędne informacje umożliwiające zidentyfikowanie źródeł finansowania badań, jeżeli takowe występowały.
 12. Bibliografia. Należy wskazać dane bibliograficzne wszystkich informacji przywołanych w manuskrypcie.

Reklama

Wymagania techniczne tekstu

Autorzy:

Imię i nazwisko Autora lub Autorów (bez tytułów naukowych i zawodowych) należy umieścić w lewym górnym rogu pierwszej strony. Na dole strony jako przypis (*) powinien być wskazany Autor (gdy jest ich więcej niż jeden) lub adres do korespondencji z podaniem miejsca pracy Autora, adres pocztowy z kodem, telefon, faks i adres elektroniczny (e-mail).

Identyfikator ORCID – jeśli autor posiada.

Do publikacji należy załączyć notki biograficzne Autorów oraz ich fotografie typu jak do paszportu. Notka biograficzna Autora powinna zawierać informacje o roku ukończenia i rodzaju uczelni, którą ukończył Autor, obecnym miejscu pracy i zajmowanym stanowisku oraz określenie specjalności naukowej. Dopuszcza się informacje o roku i miejscu uzyskania tytułów i stopni naukowych oraz posiadanych uprawnieniach zawodowych (stopień specjalizacji zawodowej inżyniera, ekspert UNIDO, rzeczoznawca np. SITPChem).

Fotografie Autorów należy przesłać redakcji e-mailem w formie elektronicznej w jednym z powszechnie używanych formatów graficznych (np. JPG, rozdzielczość 300 DPI, pliki powyżej 200 kB).

Tytuły:

Tytuł i śródtytuły powinny być możliwie krótkie, lapidarnie ujmujące treść artykułu lub rozdziału. Śródtytułów nie należy numerować lecz oznaczyć ich rodzaj na marginesie (np. I rzędu, II rzędu, III rzędu).

Tekst:

Wydruk w formacie A4 powinien mieć znormalizowaną liczbę wierszy i znaków w wierszu (32 wiersze po ok. 80 znaków w wierszu). Między wierszami należy zachować 1 interlinię.

Wielkość czcionki 13 punktów.

Objętość artykułów naukowo-badawczych nie powinna przekraczać 12 tak znormalizowanych stron maszynopisu, a artykułów przeglądowych 20 stron włącznie z tabelami, rysunkami, wzorami i spisem literatury. Możliwy jest druk dłuższych publikacji ale ich Autorzy muszą mieć świadomość, że oznaczać to będzie wyższe koszty.

W tekście można zaznaczyć te elementy lub fragmenty, które należy szczególnie wyróżnić (kursywą, pogrubieniem lub kolorem).

Przypisy uzupełniające i wyjaśniające tekst podstawowy powinny być napisane na dole strony, na której występują. Zaleca się umiar w stosowaniu przypisów.

Tytuł artykułu należy podać w języku angielskim i polskim.

Praca powinna zawierać streszczenie i w języku angielskim i polskim. Streszczenie powinno być krótkim, trój- lub czterozdaniowym wyrażeniem najważniejszych myśli artykułu i podsumowaniem wyników pracy, napisanym w formie bezosobowej.

Wzory:

Wzory powinny być pisane bardzo czytelnie. Litery greckie należy opisać na marginesach (np. β – beta). Wyraźnie należy zróżnicować liczbę „0” i dużą literę „O”. Szczególnie czytelny powinien być zapis potęg i indeksów. Wzory i równania chemiczne należy przygotować specjalnym edytorami (np. ChemWin, ISIS Draw 2.2) i zapisać w powszechnie używanym formacie graficznym (np. tiff, gif, jpg). We wzorach i w tekście należy stosować jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek SI. Jednostki w tabelach i w opisach rysunków należy podać po przecinku, a nie w nawiasach.

Tabele, rysunki, wykresy, zdjęcia:

Tabele, podpisy pod rysunkami i rysunki, ilustracje (w wymienionej kolejności) powinny znajdować się poza tekstem (na oddzielnych stronach), a na marginesie wydruku tekstu powinny być zaznaczone proponowane miejsca ich włamania.

Zaleca się zestawianie wyników pomiarów lub różnych właściwości w formie tabelarycznej.

Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi.

Tytuł tabeli w języku angielskim i polskim powinien znajdować się nad tabelą. Nie stosuje się skrótu „tab.” ani w tytule, ani w tekście artykułu. (Jeśli w artykule jest tylko jedna tabela, to nie wpisuje się „1”). Tabele nie powinny być zbyt rozbudowane. Pożądane jest, aby mieściły się w szerokości szpalty lub kolumny druku (podstawa 8,5 cm lub 17,5 cm).

W tabelach powinny być zaznaczone te rubryki, które należy wyróżnić za pomocą koloru.

Podpisy pod rysunkami powinny być zestawione na oddzielnej stronie.

Wszystkie wykresy, rysunki i fotografie nazywa się rysunkami i numeruje kolejno (jeśli jest tylko 1 rysunek nie wpisuje się „1”), podając na każdym nazwisko Autora. Po skrócie Rys. należy wpisać numer rysunku lub fotografii, tytuł, a następnie stosowane na ilustracji oznaczenia. Jeśli oznaczenia zostały objaśnione w tekście, należy wpisać sformułowanie „oznaczenia objaśniono w tekście”.

Rysunki powinny być optymalnie szczegółowe. W rysunkach należy unikać słów obcojęzycznych, zastępując je polskimi odpowiednikami.

Opisy rysunków podawane przy osiach x, y powinny być z dużej litery, a jednostka po przecinku (bez nawiasu kwadratowego), na przykład: Masa, g

Elementy rysunków powinny być opisane symbolami (wersaliki), a rozwinięcie oznaczeń symboli przeniesione do podpisu. Opisywanie rysunku pełnym tekstem jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy ma to ważne uzasadnienie merytoryczne. Jest to uwarunkowane dążeniem redakcji, aby rysunek zmieścił się na jednej szpalcie lub w szerokości jednej kolumny (podstawa 8,5 cm lub 17,5 cm).

Pożądane typy rysunków to: wykresy liniowe, słupkowe, blokowe. Przy wykonywaniu rysunku do publikacji należy zwracać uwagę na to by nie stosować zbyt cienkich linii i małych czcionek w opisach osi, bowiem po zmniejszeniu mogą się one stać nieczytelne.

Fotografie mogą być kolorowe lub czarno-białe w wysokiej jakości i powszechnie akceptowanych formatach (np. tiff, gif, jpg, bmp).

Literatura:

Przed literaturą można umieścić podziękowania, informacje o grantach, projektach lub stypendiach, w ramach których wykonano pracę, informacje o finansowaniu.

Literatura cytowana powinna być umieszczana na końcu artykułu, uporządkowana w kolejności cytowania w tekście i kolejno ponumerowana, numery cytowanych w spisie pozycji powinny znajdować się w nawiasie kwadratowym.

W tekście numerację odnośników należy wpisywać w indeksie górnym i zamknąć ją nawiasem okrągłym.

Tytuły czasopism naukowych należy podawać w wersji skróconej zgodnie z zasadami Chemical Abstract (czyli: inicjał imienia (jeśli 2 lub 3 imiona, to inicjały bez spacji), nazwisko, tytuł czasopisma rok (nie rozdziela się ich przecinkiem), tom (bold), nr zeszytu (jeśli jest), strona.

W przypadku pozycji literaturowych pisanych cyrylicą zaleca się stosować zasady transkrypcji przyjęte przez Chemical Abstract. Nie należy stosować tzw. automatycznego spisu literatury cytowanej.

Literatura powinna zawierać podstawowe elementy opisu bibliograficznego wg podanych przykładów (1. książka, 2. czasopismo, 3. materiały konferencyjne, 4. praca doktorska, 5. materiały reklamowe firmy, 6. patent, 7. Dziennik Ustaw, 8. rozporządzenie, 9. dyrektywa, 10. adres internetowy):

[1] H. Jankowska, A. Świątkowski, J. Choma, Węgiel aktywny, WNT, Warszawa 1985 r.

[2] S. Neffe, R. Stankiewicz, Przem. Chem. 2000, 79, 255.

[3] W. Ciesińska, J. Zieliński, Materiały IX Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków, 27—29 września 2000, 61.

[4] R. Brzozowski, Badanie selektywności kształtu w reakcjach syntezy diizopropylonaftalenów prowadzonych w obecności katalizatorów glinokrzemianowych, praca doktorska, Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 2001 r.

[5] GRYFSKAN Sp. z o.o., Hajnówka, Prospekt firmowy.

[6] Zgł. pat. pol. P-344 539 (2000).

Pat. pol.

Pat. USA

[7] Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177.

[8] Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu, Dz.U. nr 119, poz. 765, 2008 r.

[9] Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, Dz.Urz. Unii Europejskiej L 134, 114.

[10] http://www.spirulina.pl, dostęp 15 marca 2013 r.

[11] DOI: 10.14314/polimery.2016.031

Autorzy powinni dostarczyć artykuł drogą elektroniczną, a jednym z załączników do wiadomości powinien być formularz „Zgłoszenia artykułu”, w którym podane będą:

• imię i nazwisko, tytuł zawodowy i naukowy,

• nazwę i adres instytucji, w której praca została wykonana,

• numery telefonów komórkowych,

• adres poczty elektronicznej,

• adres domowy

• nazwę, adres i NIP płatnika

a w przypadku wypłaty honorarium także:

• dane do wypełnienia PIT-11 (pełny adres zameldowania – adres, kod pocztowy, miasto, gmina, powiat, województwo, poczta, prowadzenie działalności gospodarczej), data urodzenia, NIP, PESEL, właściwy Urząd Skarbowy),

• nazwę banku i numer konta bankowego, na które należy wpłacić honorarium,

• dane instytucji Autora do wystawienia faktury (oficjalna nazwa, oficjalny adres, numer NIP). W przypadku uczelni jest często adres jej rektoratu.


We wszystkich sprawach budzących wątpliwości prosimy kontaktować się z Redakcją telefonicznie pod numerem:

(22) 818 51 71 lub przez pocztę elektroniczną
przemyslchemiczny@sigma-not.pl .

Druk Zgłoszenia Artykułu ( .doc)

PCh_wzor_publikacji_2022  (.doc)