Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Zasady recenzowania

Nadesłane artykuły są recenzowane z uwzględnieniem następujących kryteriów:

 1. Oryginalność: czy artykuł zawiera nowości w zakresie prezentowanej tematyki, czy wnosi wkład w stan wiedzy, czy odpowiada poziomowi merytorycznemu czasopisma, czy opisywane zagadnienia są istotne dla rozwoju nauki lub zastosowań praktycznych.
 2. Układ, tj. czy artykuł prezentuje logiczny układ treści i jasność wywodu i czy zachowany jest preferowany układ przekazywanych treści, tj.:
  Tytuł – czy odpowiada treści artykułu,
  Streszczenie – czy odzwierciedla treść artykułu,
  Wprowadzenie – czy opisuje co autor zamierzał osiągnąć i jasno przedstawiające zagadnienia poruszane w artykule (wprowadzenie może zawierać przegląd literatury dotyczącej  danego tematu, opis eksperymentu, hipotezy, ogólny plan eksperymentu lub stosowanych metod),
  Metody badań – dokładne wyjaśnienia w jaki sposób otrzymano wyniki. Pod uwagę brane jest również: czy metody badań są odpowiednio dobrane, czy są dokładnie opisane (jeśli metody są nowe), czy Autor wystarczająco dokładnie opisał sposób wykonywania badań/pomiarów,
  Wyniki – czy Autor w logiczny i jasny sposób wyjaśnia co stwierdził w wyniku przeprowadzonych badań, czy dokonał prawidłowej analizy wyników,
  Podsumowanie/Wnioski – czy zamieszczone stwierdzenia/wnioski są poparte wynikami badań, czy Autor wykazał jak wyniki odnoszą się do oczekiwań i wcześniejszych badań, czy wyniki badań potwierdzają czy zaprzeczają wcześniejszym teoriom,
  Rysunki i tabele: czy zamieszczone rysunki i tabele jasno ilustrują wyniki badań i czy są zrozumiałe dla czytelnika, czy stanowią istotną ilustrację treści artykułu.
 3. Wcześniejsze badania – jeżeli artykuł zawiera wcześniejsze wyniki badań, to czy zamieszczono odpowiednie odnośniki literaturowe,
 4. Zagadnienia etyczne – czy artykuł nie jest kopią innej pracy (czy nie występuje plagiat).

Procedura recenzowania

 1. Po zakwalifikowaniu artykułu przesłanego przez Autora jako zgodnego z profilem czasopisma, Redaktor Naczelny po ewentualnej konsultacji z Redaktorami Tematycznymi, dokonuje wyboru dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez Autora publikacji. Wybór Recenzentów dokonywany jest spośród autorytetów uznanych w danej dziedzinie, przy czym wybrany Recenzent musi gwarantować: niezależność opinii; brak konfliktu interesów, wyrażający się w szczególności brakiem bezpośrednich relacji osobistych, bądź służbowych z Autorem manuskryptu oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji; zachowanie poufności co do zawartości merytorycznej materiałów, jak i opinii o nich.
 2. Do oceny artykułów w języku obcym, co najmniej jeden z powołanych Recenzentów musi być afiliowany w jednostce naukowej lub instytucji zagranicznej innej niż Autor pracy.
 3. Po wyborze Recenzentów, Redaktor Naczelny kontaktuje się z nimi określając tematykę publikacji (opis lub streszczenie), wymagany zakres recenzji oraz termin jej sporządzenia.
 4. Po przyjęciu oferty przez Recenzentów, Redakcja wysyła im pełen tekst artykułu wymagającego recenzji.
 5. Recenzja artykułu odbywa się standardowo według procedury “double blind review”, co oznacza, że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Przed wysłaniem artykułu do Recenzenta Redakcja dokłada wszelkich starań, by z treści artykułu usunąć wszelkie informacje mogące zidentyfikować Autora. Redakcja w uzasadnionych przypadkach dopuszcza inne procedury recenzji, jednakże w takim przypadku Recenzent zobowiązany jest podpisać deklarację o braku konfliktu interesów.
 6. Personalia Recenzentów są niejawne i mogą być odtajnione wyłącznie na prośbę Autora i za zgodą Recenzenta, szczególnie w przypadku recenzji negatywnej lub manuskryptu zawierającego elementy dyskusyjne. Co najmniej raz w roku Redakcja zamieszcza w czasopiśmie pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres mailowy Redakcji podany w korespondencji lub na formularzu recenzji. Poza formularzem recenzji  Recenzent przekazać może również swoje uwagi w formie komentarzy naniesionych w elektronicznej wersji recenzowanego artykułu.
 8. Po wpłynięciu recenzji, Redakcja: może poinformować Autora o jej wpłynięciu (w przypadku recenzji nie wymagającej poprawek, lub konieczności wprowadzenia tylko drobnych zmian o charakterze redakcyjnym); kieruje recenzję zawierającą uwagi krytyczne do Autora, który dokonuje wymaganych poprawek, a w przypadku uwag, z którymi się nie zgadza – przygotowuje odpowiedzi na recenzję, kieruje ponownie artykuł do Recenzenta po wprowadzeniu przez Autora zmian – jeżeli Recenzent stwierdzi konieczność ponownej recenzji.
 9. Decyzję ostateczną o druku artykułu naukowego podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 10. W przypadku recenzji dyskwalifikującej artykuł, Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o odrzuceniu pracy bądź kieruje artykuł do innego Recenzenta.
 11. Końcowa wersja artykułu przesyłana jest do Redaktora Językowego oraz Redaktora Statystycznego (jeżeli zachodzi taka potrzeba), a następnie – po złamaniu i zmakietowaniu – zostaje wysłana do Autora w celu dokonania korekty autorskiej.
 12. Teksty o charakterze nienaukowym nie wymagają recenzji i są kwalifikowane do druku bezpośrednio przez Redaktora Naczelnego.

Reklama