Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł Chemiczny 11/2023

Z wielką przyjemnością zapraszamy do lektury kolejnego, świeżutkiego numeru naszego czasopisma. Jakie publikacje prezentujemy w tym zeszycie?

✅Wdrażanie transformacji energetycznej na przykładzie spółki PROZAP

✅Rolnictwo węglowe. Unijny system certyfikacji pochłaniania ditlenku węgla

✅PERSONALIA

✅AKTUALNOŚCI

✅Z życia Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

✅Z życia Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej

✅Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

✅TARGI KOMPOZYT-EXPO® Kraków

✅MAZOVIA CIRCULAR CONGRESS

✅Z półki księgarskiej – BASIC AND ADVANCED CALCULATIONS FOR THE SOLUTION OF PROBLEMS IN THE CHEMICAL INDUSTRY

✅Z PRASY ZAGRANICZNEJ

✅WYBRANE ZGŁOSZENIA PATENTOWE Z DZIEDZINY CHEMII (WG BIULETYNU URZĘDU PATENTOWEGO NR 40–45 Z 2023 R.)

✅Hydroliza enzymatyczna skrobi różnego pochodzenia za pomocą enzymów słodu jęczmiennego

✅Nowoczesne małowrażliwe materiały wybuchowe do celów wojskowych

✅Projektowanie efektywnego katalizatora reakcji uwodornienia acetylenu do etylenu poprzez dobór prekursora i nośnika

✅Efektywność działania nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie w uprawie rzepaku ozimego

✅Experimental verification of the modified special payload “FOWLER” in unconventional applications

✅Badania granulacji nawozu NPK wytworzonego na bazie pulpy superfosfatu mocznikowego. Próby półtechniczne

✅Wstępne badania nad możliwością odzysku fosforu w oczyszczalni ścieków jako przykład gospodarki obiegu zamkniętego w kontekście odpadów biogennych

✅Zanieczyszczenia pyłowe jako nośnik mikroorganizmów w aspekcie bezpieczeństwa stosowania półmasek filtrujących

✅Synteza węglanu dimetylu metodą transestryfikacji węglanu propylenu metanolem z zastosowaniem czwartorzędowych soli oniowych i cieczy jonowych jako katalizatorów

✅Rozpoznanie możliwości wykorzystania koagulantów w procesach rozdzielania układów dyspersyjnych oraz ich wpływ na właściwości reologiczne

✅Możliwość wykorzystania technik mikroskopowych do oceny przebiegu procesu koagulacji

✅Metody obliczeniowe w badaniu właściwości fizykochemicznych fame. Przegląd literatury

✅Badania porównawcze twardości knoopa wybranych światłoutwardzalnych materiałów polimerowych wykorzystywanych do wytwarzania części zapasowych pracujących w węzłach kinematycznych

✅Badania wpływu położenia przegród na proces magazynowania energii w systemach z materiałem fazowo zmiennym

✅Kompostowanie mleczarskich osadów ściekowych w warunkach hiperbarycznych

Zapraszamy do publikacji, reklamy, prenumeraty 😊