Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Przemysł chemiczny 5/23

Co w numerze?

Od redakcji

Artykuł promocyjny

 • Innowacja ekologiczna w produkcji mebli na przykładzie zastosowania klejów wodnych – Mariusz Czajka

Kompendium wodorowe

 • Wodór – Arkadiusz Kamiński

Z historii chemii

 • Historia mydła. Cz. I. Początki – Adam Wojtyło, Janusz Ryczkowski

Personalia

Aktualności

Z życia SITPChem

Z życia FSNT-NOT

Z życia PIPC

Z prasy zagranicznej

Patenty

Część naukowa

 • Chemical synthesis of acetamiprid ammonium salts, spectroscopic studies on their isomeric

equilibrium structures and their fungicidal activity

Chemiczna synteza soli amoniowych acetamiprydu, badania spektroskopowe ich równowagowych

struktur izomerycznych i ich aktywności grzybobójczej

Andrzej Maranda, Wojciech Schilf, Mirosław Gucma, Wiesław M. Gołębiewski, Maria Krawczyk,

Wiesław Pucko

 • Efficiency of microbiologically enriched mineral fertilizers in the cultivation of winter wheat

Efektywność działania nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie w uprawie

pszenicy ozimej

Agnieszka Rutkowska, Piotr Rusek

 • Properties of polyethylene regranulates made from end-of-life products

Właściwości regranulatów polietylenowych wyprodukowanych z wyrobów wycofanych

z użytkowania

Paulina Stepaniak, Sandra Softić, Sławomir Woźniak, Mariusz Fabijański,

Konrad Nowakowski

 • Possibility of using by-products from the production of magnesium nitrate and magnesium sulfate for the production of macronutrient fertilizer

Badania nad możliwością zagospodarowania produktów ubocznych z produkcji azotanu

magnezu i siarczanu magnezu do wytwarzania nawozu makroskładnikowego

Michał Ochman, Sylwester Żelazny, Marcin Figura

 • Comparison of the static and dynamic method of determining the protective action time of materials against sulfur mustard drops

Porównanie statycznej i dynamicznej metody wyznaczania czasu działania ochronnego

materiałów przed kroplami iperytu siarkowego

Elwira Furtak, Ewelina Bojarska, Edyta Kisielińska-Kot, Kamil Jóźwik

 • Analysis of the effect of aluminum dust on the parameters of emulsion explosives. A literature review

Analiza wpływu pyłu aluminiowego na parametry materiałów wybuchowych emulsyjnych.

Przegląd literatury

Andrzej Maranda

 • Review of selected voltammetric techniques using modified electrode materials for the determination of chromium, nickel and cadmium

Przegląd wybranych technik woltamperometrycznych wykorzystujących modyfikowane

materiały elektrodowe dla potrzeb oznaczania chromu, niklu oraz kadmu

Edyta Janeba-Bartoszewicz, Krzysztof Bieńczak, Bożena Karbowska, Martyna Durka

 • Unblocking the near-well zone of the geothermal well with chelating agents

Udrażnianie strefy przyodwiertowej odwiertu geotermalnego za pomocą środków chelatujących

Klaudia Wilk-Zajdel, Marek Czupski

okładka PCH