Miesięcznik Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

PRZEMYSŁ CHEMICZNY 9/23

Najnowszy numer naszego czasopisma już dostępny. Mamy wrażenie, że z numeru na numer zawartość PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO jest coraz ciekawsza, bardziej merytoryczna, wypełniona publikacjami, które pokazują innowacje w przemyśle i badaniach naukowych.

Co we wrześniowym numerze?

✅Od redakcji

✅Kompendium wodorowe – Zielony wodór. Krótka monografia. Cz. III. Zagadnienia ekonomiczne – Jerzy Polaczek

✅Aktualności

– Z życia SITPChem

– Z życia FSNT-NOT

✅Konferencje

– XXV Jubileuszowa Konferencja Trendy Ekorozwoju w Zakopanem – Jerzy Klimczak

✅Z prasy zagranicznej

✅Patenty

✅Część naukowa

▶️Synthesis of some novel heterocyclic compounds from chalcone

Synteza kilku nowych związków heterocyklicznych z chalkonu

Banan Borhan Saeed, Zainab Faiyq Saeed, Nagham M. Zaki Dawood

▶️From agricultural waste to high-performance sorbent. Activated carbon derived from hazelnut shells for water and wastewater treatment

Od odpadów rolniczych do wysokowydajnego sorbentu. Węgiel aktywny pochodzący z łupin orzechów laskowych do oczyszczania wody i ścieków

Beata Barczak, Ewa Klugmann-Radziemska, Katarzyna Januszewicz

▶️Apple pomace. Alternative applications of plant extracts

Wytłoki z jabłek. Alternatywne możliwości zastosowania ekstraktów roślinnych

Magdalena Korol, Elżbieta Sikora

▶️Detergents for washing dishes in consumer dishwashers

Detergenty do mycia naczyń w konsumenckich zmywarkach automatycznych

Damian Lisowski, Elżbieta Sikora

▶️Modification of a glassy carbon electrode with a composite based on colloidal silver nanoparticles stabilized by cross-linked starch derivatives for the voltammetric determination of thallium

▶️Modyfikacja elektrody glassy carbon kompozytem na bazie nanocząstek koloidalnego srebra stabilizowanych pochodnymi sieciowanymi skrobi dla potrzeb woltamperometrycznego oznaczania talu

Anna Modrzejewska-Sikorska, Emilia Konował, Klaudia Kosińska, Bożena Karbowska

▶️Ways of spreading and removing petroleum substances from the soil

Sposoby rozprzestrzeniania i usuwania substancji ropopochodnych z podłoża glebowego

Wilhelm J. Tic, Joanna Guziałowska-Tic, Piotr Pijarowski

▶️Fire and explosion hazards posed by wood processing residues

Zagrożenie pożarem i wybuchem stwarzane przez pozostałości z obróbki drewna

Jan Przybysz, Maciej Celiński, Kamila Mizera, Monika Borucka, Agnieszka Gajek

▶️Framework problems and determinants of time management in the research and analytical cycle of a laboratory facility

Ramowe problemy i uwarunkowania zarządzania czasem w cyklu badawczo-analitycznym placówki laboratoryjnej

Bożena Gajdzik, Andrzej Wyciślik

▶️Effect of the Fenton process on selected microbiological and physicochemical parameters of treated wastewater from the poultry industry

Wpływ procesu Fentona na wybrane parametry mikrobiologiczne i fizykochemiczne oczyszczanych ścieków z przemysłu drobiarskiego

Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Generowicz, Marcin Mala

▶️Effect of substrate ratios on the combustible and physicochemical properties of polyisocyanurate foams

Wpływ stosunku substratów na właściwości palne i fizykochemiczne pianek poliizocjanurowych

Kamila Mizera, Maciej Celiński, Kamila Sałasińska, Maria Kurańska, Sławomir Michałowski, Paweł Kozikowski, Monika Borucka, Jan Przybysz, Agnieszka Gajek

▶️Modeling of boldine alkaloid adsorption onto MCM-48 mesoporous silica

Modelowanie procesu adsorpcji boldyny na mezoporowatej krzemionce MCM-48

Michał Moritz, Weronika Lis, Małgorzata Geszke-Moritz

▶️Chemical pollution of the air in a poultry farm

Zanieczyszczenia chemiczne powietrza w fermie drobiu

Dominika Kopiec, Karolina Kuzioła, Sebastian Jaguszewski, Katarzyna Karpińska, Bożena Nowakowicz-Dębek

▶️Physical properties of the mixture polylactide/thermoplastic starch

Właściwości fizyczne mieszaniny polilaktyd/skrobia termoplastyczna

Mariusz Fabijański, Jacek Garbarski

Zapraszamy do lektury😊

PRENUMERATA

Przemysł chemiczny 9 23